FINNVOX STUDIOT OY

Arinatie 8

00370, Helsinki

Finland

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Finnvox Studiot Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.05.2018. Viimeisin muutos 23.5.2018.

REKISTERINPITÄJÄ

Finnvox Studiot Oy (0201560-1)

Arinatie 8, 00370 Helsinki Finland

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Mikko Rothfors

mikko@finnvox.fi

+358 40 588 0492

 

REKISTERIN NIMI

Finnvox Studiot Oy:n asiakasrekisteri

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sopimus palvelun/tuotteen ostamiseksi, yhteydenpito asiakkaisiin, laskuttaminen ja asiakassuhteiden ylläpito ja ostetun palvelun/tuotteen toimittaminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään tilauksen yhteydessä tilauksen vastaanottoon, tilauksen laskuttamiseen, materiaalin toimitukseen ja yhteydenpitoon asiakkaan kanssa. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta Finnvox Studio Oy pystyy täyttämään ostosopimuksen velvoitteet. Puutteellisten tietojen perusteella tilausta ei vastaanoteta. Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja/tai kirjanpitolain ja verolainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Käsiteltävät ja kerättävät henkilötiedot ovat: Henkilön nimi, yritys, laskutusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www.finnvox.fi sivustosta löytyvillä lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSET PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tuleelähettää kirjallisesti

sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tuleelähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Henkilöllä on oikeus vastustaa milloin tahansa henkilötietojensa käsittelyä silloin, kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisterinpitäjän pakottava oikeutettu etu voi olla painavampi kuin henkilön etu, oikeus ja vapaus tai tietojen käsittely voi perustua oikeusvaateen
laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.

PRIVACY NOTICE

 

 

This privacy notice for Finnvox Studiot Oy customer register has been updated on 23rd of May 2018 and it is in compliance with GDPR.

OUR INFORMATION

Finnvox Studiot Oy (FI02015601)

Arinatie 8, 00370 Helsinki

Finland

 

CONTACT PERSON

Mikko Rothfors

mikko@finnvox.fi

+358 40 588 0492

 

THE NAME OF THE REGISTER

Finnvox Studiot Oy customer register

 

LEGAL BASIS FOR PROCESSING PERSONAL INFORMATION

Finnvox Studiot Oy collects personal data from its customers for contractual purposes. The collected information is used to make an agreement to provide services, invoice, contact our customers and deliver our products.

 

WHAT PERSONAL INFORMATION DOES FINNVOX STUDIOT COLLECT?

When receiving an order (online or by other means) Finnvox Studiot Oy collects following data from our customers: customer’s name, company, billing address, phone number and email address. This information is mandatory in order for us to make an agreement and provide our services, and we use it to take the order, invoicing, communicating with the customer and delivering the product and/or materials. We retain the collected information for the duration of the customer relationship or as long as necessary in order to comply with applicable legal, tax or accounting requirements.

HOW WE COLLECT THE INFORMATION?

The information stored in our register is obtained from our customers either via forms found on our internet site www.finnvox.fi, email, phone, social media services, written contracts, customer meetings or other events where customers provide us with their information.

WHO DOES FINNVOX STUDIOT OY SHARE YOUR PERSONAL INFORMATION WITH?

We do not share your information with thirds parties nor do we send it outside EU or ETA.

HOW DOES FINNVOX STUDIOT KEEP YOUR PERSONAL INFORMATION SAFE?

We use appropriate technical and organisational measures designed to protect the personal information we collect and process about you. The measures we use are designed to provide a level of security appropriate to the risk of processing your personal information.

RIGHT TO ACCESS AND UPDATE INFORMATION

Customers have the right to access their personal information and ask for updates to be made. Requests to access or update personal information should be made by submitting a written request to the contact person stated above by email. In order to provide the information, we may ask for a proof of ID. Finnvox Studiot Oy shall answer the request within the time frame stated by EU regulations (usually a month).

OTHER RIGHTS REGARDING PROCESSING OF PERSONAL DATA

Customers have the right to ask for their information to be removed from the register (the right to be forgotten). Customers also have all the other rights stated in the GDPR such as limiting the processing of their information in certain cases. In order to do so Finnvox Studiot Oy may ask for a proof of ID. Finnvox Studiot Oy shall answer the request within the time frame stated by EU regulations (usually a month).